Foto: Trygve Indrelid

STATUTTER FOR STATSØKONOMISK FORENING

Sist revidert av generalforsamlingen i 2012

§ 1 Formål

Foreningens formål er ved foredrag, diskusjon og utgivelse av skrifter å virke for opplysning
om samfunnsøkonomiske emner og spørsmål.

§ 2 Foreningens styre

Foreningens anliggende ledes av et styre på 5 medlemmer.

§ 3 Generalforsamlingen

Generalforsamling holdes en gang årlig innen utgangen av april måned. 

Den velger

Styrets leder

Nesteleder

Tre faste styremedlemmer

Tre varamedlemmer

Generalforsamlingen velger videre foreningens revisor og foreningens representant i styret for
Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond . Valgene gjelder for ett år ad gangen.

Protokoll for generalforsamlingen undertegnes av møteleder og en av møtedeltakerne.

 

§ 4 Årsberetning og regnskap

Styret skal fremlegge årsberetning og revidert regnskap til godkjennelse av generalforsamlingen.

 

§ 5 Kontingent

Den årlige medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

 

§ 6 Valgkomité

En valgkomité på tre medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra styrets leder.
Valgkomitéen velger selv sin leder. Komitéen kal fremme forslag til de valg som er nevnt under §3.

 

§ 7 Representasjon ved Statsøkonomisk Forening

Eventuell representasjon fra Statsøkonomisk Forening i andre foreninger, fond m.v. fastsettes av styret, hvis ikke annet følger av statuttene eller særskilte generalforsamlingsvedtak.

 

§ 8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers varsel etter styrevedtak eller hvis minst ti av foreningens medlemmer krever dette.

 

§ 9 Statuttendringer

Endring i statuttene krever tilslutning fra to tredjedeler av de på generalforsamlingens fremmøtte medlemmer.

Kontaktskjema