Statutter for Statsøkonomisk Forening Sist revidert årsmøtet i 2012

§ 1

Formål

Foreningens formål er ved foredrag, diskusjon og utgivelse av skrifter å virke for opplysning om samfunnsøkonomiske emner og spørsmål.

§ 2

Forningens styre

Foreningens anliggende ledes av et styre på 5 medlemmer.

§ 3

Generalforsamling

Generalforsamling holdes en gang årlig innen utgangen av april måned.  Den velger:

  • styrets leder
  • nestleder
  • tre faste styremedlemmer.
  • tre varamedlemmer

Generalforsamlingen velger visere foreningens revisor og foreningens representant i styret for

Professor Wilhelm keilhaus Minnefond.

Valgene gjelder for ett år ad gangen

Protokoll for generalforsamlingen undertegnes av møteleder og en av møtedeltakerne

§ 4

Årsberetning og regnskap

Styret skal fremlegge årsberetning og revidert regnskap for godkjennelse av generalforsamlingen.

§ 5

Kontingent

Den årlige kontingent fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

§ 6

Valgkomité

En valgkomité på tre medlemmer velges av generalforsamlingen, som skal fremme forslag til de valg som er nevnt under § 3.  Forslag til medlemmer av valgkomitéen fremmes av styrets leder.  Valgkomitéen velger selv sin leder.

§ 7

Representasjon ved Statsøkonomisk Forening

Eventuell representasjon fra Statsøkonomisk Forening i andre foreninger, fond m.v fastsettes av styret hvis ikke annet følger av statuttene eller særskilte generalforsamlings vedtak.

§ 8

Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel vedtak. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers varsel etter styrets vedtak eller hvis minst ti av foreningens medlemmer krever dette.

§ 9

Statutt endringer

Endring i statuttene krever tilslutning fra to tredjedeler av de på generalforsamlingen fremmøtte medlemmer

Klassiske økonomiske sitater

confucius_01

“The strength of a nation derives from the integrity of the home.
Confucius